Juhlapyhat.com

Europarlamenttivaalit

Mitä tarkoittaa Europarlamenttivaalit? Miksi se on on liputuspäivä?

Europarlamenttivaalit ovat Euroopan unionin (EU) jäsenmaissa järjestettävät vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Euroopan parlamentti on EU:n lainsäädäntöelin, ja sen jäsenet edustavat EU-kansalaisia päätöksenteossa EU-tasolla.

Euroopan parlamenttivaalit järjestetään joka viides vuosi, ja niissä EU-kansalaiset voivat äänestää omia edustajiaan Euroopan parlamenttiin. Vaaleissa valitaan parlamentin jäseniä eri jäsenmaista suhteellisen vaalitavan mukaisesti. Euroopan parlamentti käsittelee monia asioita, kuten lainsäädäntöä, budjettia ja EU:n politiikkoja, joten sen jäsenten valinta on tärkeä osa EU-demokratiaa.

Euroopan parlamenttivaalien yhteydessä liputetaan Suomessa ja monissa muissa EU-maissa, koska ne ovat merkittävä osa EU:n demokraattista prosessia. Liputuspäivänä juhlistetaan demokratian voimaa ja kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen äänestämällä omia edustajiaan parlamenttiin. Tämä korostaa myös yhtenäisyyttä Euroopan unionin jäsenmaiden välillä ja EU-kansalaisuuden merkitystä. Liputuspäivä on symboliikaltaan tärkeä tapahtuma, joka muistuttaa EU-kansalaisia heidän osallisuudestaan EU:n päätöksentekoon.

Seuraavat europarlamenttivaalit on määrä järjestää vuonna 2024 Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tämä vaalikerta on merkittävä, sillä se on ensimmäinen Euroopan parlamentin vaalit Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron jälkeen. Europarlamenttivaalien ajankohta on suunniteltu 6.–9. kesäkuuta 2024. Suomessa äänestyspäiväksi on vahvistettu sunnuntai 9. kesäkuuta.

Europarlamenttivaalit 2024 tiedot 
Vietetään 09.06
LiputuspäiväKyllä
Päivänä vuonna 2024Sunnuntai
VapaapäiväEi

Sisältö

euroopanlippu

Onko Europarlamenttivaalit päivä virallinen liputuspäivä?

Kyllä, Europarlamenttivaalit ovat virallinen liputuspäivä Suomessa ja monissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tämä tarkoittaa, että kansallisia lippuja ja EU-lippua nostetaan salkoihin ja näytetään julkisissa paikoissa juhlan merkiksi kyseisenä päivänä. Liputuspäivä korostaa vaalien merkitystä ja demokratian voimaa sekä kannustaa kansalaisia osallistumaan äänestämällä Euroopan parlamentin jäseniä. Liputuspäivänä juhlistetaan myös yhteistyötä Euroopan unionin jäsenmaiden välillä.

Onko Europarlamenttivaalit päivä virallinen pyhäpäivä?

Europarlamenttivaalit eivät ole virallinen pyhäpäivä Suomessa tai monissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Ne ovat kuitenkin merkittävä poliittinen tapahtuma, joka vaikuttaa EU:n demokraattiseen prosessiin, ja ne järjestetään tiettynä päivänä valitun aikataulun mukaisesti. Vaikka Europarlamenttivaaleja ei vietetä pyhäpäivänä, ne ovat tärkeä osa demokratiaa ja kansalaisten osallistumista EU-tason päätöksentekoon.

Europarlamenttivaalit historia

Euroopan parlamenttivaalien historia juontaa juurensa Euroopan yhdentymisprosessiin, joka alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Alla on lyhyt yleiskatsaus Europarlamenttivaalien historiaan:

 1. 1950-luku: Euroopan yhdentymisen alkuaikoina Euroopan yhteisöjen perustamisen myötä ei vielä ollut suoria eurovaaleja. Tuolloin Euroopan parlamentin jäsenet valittiin kansallisten parlamenttien jäsenten joukosta.

 2. 1970-luku: Vuonna 1979 järjestettiin ensimmäiset suorat Europarlamenttivaalit. Tämä oli merkittävä askel kohti EU-demokratian vahvistumista. Jäsenvaltiot valitsivat parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla, ja Euroopan parlamentista tuli entistä itsenäisempi lainsäädäntöelin.

 3. 1990-luku: EU:n laajentuessa uusien jäsenmaiden myötä Europarlamentin jäsenten määrä kasvoi merkittävästi. Tämä vaikutti vaalien järjestämiseen ja vaalipiirien muotoutumiseen.

 4. 2000-luku ja eteenpäin: Europarlamenttivaaleja järjestetään joka viides vuosi. Vaalijärjestelmät ja ehdokkaiden valinta vaihtelevat jäsenvaltioittain, mutta yhteistä niille on se, että kansalaiset äänestävät suoraan Euroopan parlamentin jäseniä omasta maastaan edustamaan EU-tasolla.

Euroopan parlamenttivaalit ovat tärkeä osa Euroopan unionin demokratiaa, ja ne tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen valitsemalla edustajansa. Vaalit ovat myös tilaisuus keskustella ja päättää EU:n keskeisistä politiikkakysymyksistä sekä vahvistaa EU-kansalaisuuden merkitystä.

Ketkä valitaan europarlamenttivaaleissa?

Europarlamenttivaaleissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Nämä jäsenet edustavat Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden kansalaisia EU-tason päätöksenteossa. Jäsenmäärä kullakin maalla perustuu sen väkilukuun, ja vaaleissa valitaan tietty määrä edustajia kustakin jäsenmaasta suhteellisen vaalitavan mukaisesti.

Esimerkiksi Suomessa valitaan europarlamenttivaaleissa 13 edustajaa, jotka edustavat suomalaisten ääniä Euroopan parlamentissa. Muiden jäsenmaiden edustajamäärät vaihtelevat väkiluvun perusteella.

Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat lainsäädäntötyöhön, äänestävät EU:n politiikoista ja budjetista, sekä keskustelevat ja tekevät päätöksiä monista tärkeistä kysymyksistä, kuten talousarviosta, ympäristöasioista, sisäisestä turvallisuudesta ja paljon muusta. Euroopan parlamenttivaaleissa valittavat edustajat ovat siis keskeisiä EU-päätöksenteossa, ja heitä valitaan siten, että ne heijastavat jäsenmaiden kansalaisten poliittisia mielipiteitä ja toiveita EU:n tulevaisuudesta.

Keitä ovat mepit?

Europarlamenttivaaleissa edustamaan Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden kansalaisia Euroopan parlamentissa. MEPit ovat EU:n demokraattisen päätöksenteon keskeisiä toimijoita.

MEPejä valitaan jokaisesta jäsenmaasta suhteellisen vaalitavan mukaisesti, ja heitä valitaan eri määriä kunkin maan väkiluvun perusteella. Jokaisella MEPillä on oma vaalipiiri, joka voi kattaa koko jäsenmaan tai olla jaettu useampaan alueeseen, riippuen maan omasta vaalijärjestelmästä.

MEPien rooli Euroopan parlamentissa sisältää seuraavia tehtäviä:

 1. Lainsäädäntötyö: MEPit osallistuvat EU:n lainsäädäntöprosessiin hyväksymällä, hylkäämällä tai muokkaamalla lainsäädäntöesityksiä. He tekevät yhteistyötä muiden parlamentin jäsenten ja EU:n toimielinten kanssa lainsäädännön laatimiseksi.

 2. Politiikan muotoilu: MEPit osallistuvat keskusteluihin ja äänestyksiin erilaisista politiikkakysymyksistä, kuten taloudesta, ympäristöstä, turvallisuudesta, ja sisäisistä asioista. He vaikuttavat EU:n politiikan suuntaan ja tulevaisuuteen.

 3. Valvonta ja budjetti: MEPit seuraavat EU:n toimien toteutusta ja valvovat komission työtä. He myös osallistuvat EU:n talousarvion hyväksymiseen.

 4. Kansalaisten edustaminen: MEPit ovat yhteydessä omiin kansalaisiinsa ja ottavat vastaan heidän huolenaiheitaan. He pyrkivät edustamaan EU-kansalaisten etuja parlamentissa.

MEPit edustavat erilaisia poliittisia puolueita ja ryhmiä, mikä tekee Euroopan parlamentista monimuotoisen ja monipuolisen toimielimen. Heidän tehtävänsä on edistää EU:n yhdentymistä ja toimia EU-kansalaisten äänenä EU-tason päätöksenteossa.

Miten Euroopan parlamentti toimii?

Euroopan parlamentti toimii monimutkaisessa poliittisessa järjestelmässä, joka heijastaa Euroopan unionin (EU) monitasoista päätöksentekoa. Alla on yleiskatsaus siihen, miten Euroopan parlamentti toimii:

 1. Lainsäädäntötyö: Euroopan parlamentti osallistuu EU-lainsäädännön laatimiseen, tarkistamiseen ja hyväksymiseen yhdessä muiden EU:n toimielinten, erityisesti Euroopan komission ja neuvoston, kanssa. Parlamentti voi tehdä lainsäädäntöaloitteita ja antaa lausuntoja komission ehdotuksista.

 2. Valiokunnat: Parlamentissa on erilaisia valiokuntia, jotka keskittyvät eri politiikkakysymyksiin, kuten talousarvioon, ympäristöön tai ulkosuhteisiin. MEPit työskentelevät valiokunnissa ja valmistelevat lainsäädäntöä sekä laatimalla mietintöjä ja suosituksia.

 3. Äänestykset: Euroopan parlamentin täysistunnossa käydään keskusteluita ja äänestyksiä erilaisista ehdotuksista ja mietinnöistä. MEPit äänestävät lainsäädäntöesityksistä ja antavat niille hyväksynnän tai hylkäämisen.

 4. Budjetti: Parlamentti osallistuu EU:n talousarvion laatimiseen ja hyväksymiseen. Se käy neuvotteluja muiden toimielinten kanssa budjettivarojen jakamisesta ja käytöstä.

 5. Kansalaisten edustaminen: MEPit edustavat Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisia ja pyrkivät kuulemaan heidän huolenaiheitaan sekä edistämään heidän etujaan Euroopan parlamentissa.

 6. Politiikka ja ryhmät: MEPit kuuluvat erilaisiin poliittisiin ryhmiin ja puolueisiin, jotka voivat olla eurooppalaisia tai kansallisia. Nämä ryhmät vaikuttavat siihen, miten MEPit äänestävät ja millaisia kantoja he ottavat eri asioihin.

 7. Vuoropuhelu muiden toimielinten kanssa: Parlamentti neuvottelee ja tekee yhteistyötä muiden EU:n toimielinten, kuten Euroopan komission ja neuvoston, kanssa. Yhteistyö on olennaista EU-lainsäädännön ja politiikan kehittämisessä.

Euroopan parlamentti on tärkeä osa EU:n demokraattista järjestelmää, ja sen tehtävänä on edustaa EU-kansalaisia ja vaikuttaa EU:n politiikkoihin ja päätöksiin. Parlamentti toimii monimutkaisessa yhteistyössä muiden EU:n toimielinten kanssa varmistaakseen, että EU:n politiikka ja lainsäädäntö heijastavat jäsenmaiden ja kansalaisten tarpeita ja toiveita.

Voiko netin kautta äänestää?

Euroopan parlamenttivaaleissa ei voi yleisesti ottaen äänestää netin kautta. Vaalitapa ja äänestysmenetelmät voivat vaihdella EU-maasta toiseen, ja äänestäminen tapahtuu yleensä fyysisesti äänestyspaikoilla tai postitse.

Joissakin EU-maissa on kuitenkin kokeiltu äänestystä sähköisesti tietyissä vaaleissa tai tietyille ryhmille, kuten ulkosuomalaisille. Näissä tapauksissa äänestys tapahtuu erityisten sähköisten äänestysjärjestelmien avulla, mutta tämä ei ole laajalle levinnyt käytäntö Euroopan parlamenttivaaleissa.

On tärkeää huomata, että äänestystavat ja -menetelmät voivat muuttua ajan myötä ja eri jäsenmaissa voi olla erilaisia käytäntöjä. Siksi äänestäjien kannattaa aina tarkistaa paikalliset äänestysohjeet ja -aikataulut omassa maassaan ennen vaaleja, jotta he tietävät, miten ja missä äänestäminen tapahtuu kyseisessä maassa.

EU-vaalit Suomessa

EU-vaalit Suomessa ovat osa Europarlamenttivaaleja, joissa valitaan Suomen edustajat Euroopan parlamenttiin. Europarlamenttivaalit järjestetään joka viides vuosi, ja ne tarjoavat suomalaisille kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa EU-tason päätöksentekoon äänestämällä omia edustajiaan. Alla on yleiskatsaus EU-vaalien järjestämisestä Suomessa:

 1. Ehdokkaiden asettaminen: Ennen vaaleja eri poliittiset puolueet asettavat ehdokkaansa, jotka kilpailevat Euroopan parlamentin paikoista. Itsenäiset ehdokkaat voivat myös pyrkiä valituksi.

 2. Vaaliaktiivisuus: Vaalikampanjat ja vaalikeskustelut ovat yleisiä ennen EU-vaaleja. Ehdokkaat esittelevät omia näkemyksiään ja kampanjoivat EU-politiikan eri aiheiden puolesta.

 3. Äänestyspaikat: EU-vaaleissa äänestyspaikat avataan eri puolilla Suomea. Äänestyspaikoilla kansalaiset voivat käydä äänestämässä henkilökohtaisesti.

 4. Ennakkoäänestys: Ennen virallista vaalipäivää järjestetään ennakkoäänestys, joka antaa äänestäjille mahdollisuuden äänestää etukäteen tietyissä äänestyspaikoissa tai äänestää postitse.

 5. Vaalipäivä: EU-vaalien virallinen vaalipäivä määräytyy EU-tason aikataulun mukaan. Tänä päivänä äänestäjät voivat äänestää omassa vaalipiirissään.

 6. Ääntenlasku ja tulosten julkaisu: Äänet lasketaan vaalipäivän jälkeen, ja tulokset julkistetaan. Valituksi tulevat ehdokkaat saavat paikan Euroopan parlamentissa.

 7. Edustajien toimikausi: Valitut edustajat toimivat Euroopan parlamentissa viisivuotisen toimikauden ajan, ja he edustavat Suomen kansalaisia EU-tason päätöksenteossa.

EU-vaalit ovat tärkeä osa Suomen demokraattista prosessia ja mahdollistavat suomalaisille kansalaisille osallistumisen EU-politiikan muovaamiseen. Vaalien tulokset vaikuttavat Suomen edustukseen Euroopan parlamentissa ja heijastavat kansalaisten poliittisia mielipiteitä EU-kysymyksissä.

Kuka voi äänestää europarlamenttivaaleissa

EU-kansalaisilla on oikeus äänestää europarlamenttivaaleissa. Tarkemmin sanottuna äänioikeutettuja ovat seuraavat henkilöt:

 1. EU-kansalaiset: Kaikki Euroopan unionin (EU) jäsenmaissa asuvat ja kansalaisuuden omaavat henkilöt voivat äänestää europarlamenttivaaleissa.

 2. Äänioikeutettujen ikä: Äänioikeus europarlamenttivaaleissa on yleensä 18 vuotta täyttäneillä EU-kansalaisilla. Tätä nuoremmilla ei ole äänioikeutta europarlamenttivaaleissa.

 3. Rekisteröinti: Joissakin EU-maissa äänestäjien on rekisteröidyttävä äänioikeutetuiksi, kun taas toisissa tämä tapahtuu automaattisesti kansalaisuuden rekisteröinnin yhteydessä.

On tärkeää huomata, että europarlamenttivaaleissa äänestetään siinä EU-maassa, jossa äänioikeutettu henkilö asuu, vaikka hän olisi toisen EU-maan kansalainen. EU-kansalaisilla on oikeus äänestää europarlamenttivaaleissa joko kotimaassaan tai siinä EU-maassa, jossa he asuvat pysyvästi. Jokaisella EU-maalla on oma vaalijärjestelmänsä, mutta kaikissa EU-maissa äänestysprosessi on suhteellinen vaalitapa, mikä tarkoittaa, että äänestäjät valitsevat puolueita tai ehdokkaita, ja näiden äänien perusteella jaetaan parlamenttipaikkoja.